Reklamační podmínky

Na reklamaci dodané služby má právo každá smluvní strana. Reklamace a její řízení se řídí zákony České Republiky.

ŘEŠENÍ SPORŮ A REKLAMACE

  1. V případě reklamace nebo vzniku sporu mezi poskytovatelem služby a kupujícím bude postup následovný:
  2. Pokud je kupující s provedeným mikrojobem nespokojen, nebo mu nebyl dodán, má právo jej reklamovat u poskytovatele služby a vyřešit tento spor s poskytovatelem služeb sám s využitím rozhraní tržiště a interní komunikace přímo u mikrojobu. Výsledek dohody jsou poskytovatel služby i kupující povinni sdělit provozovateli na info@mikrojob.cz. Potom vyrovnání mezi poskytovatelem služby a kupujícím provede tržiště dle této dohody.
  3. Poskytovatel služby i kupující se zavazují, že v případě, kdy požádají tržiště o arbitráž, budou následně rozhodnutí této arbitráže plně respektovat. Dále berou na vědomí, že rozhodnutí z arbitráže a případné škody z toho plynoucí pro obě strany nejsou soudně napadnutelné a vymahatelné.
  4. Pokud se kupující a poskytovatel služby vzájemně nedohodnou, mají právo požádat tržiště, aby jejich spor vyřešilo v arbitráži, prostřednictvím emailové schránky administrátora info@mikrojob.cz. V případě, že se tak stane, administrátor tržiště si vyžádá podklady a informace od obou stran a o sporu rozhodne následovně:

a. V případě, že provozovatel uzná námitky kupujícího v plném rozsahu, zůstává celá částka za mikrojob na kreditu kupujícího.

b. V případě, že provozovatel uzná námitky poskytovatele služby v plném rozsahu, bude celá částka za mikrojob vyplacena na kredit poskytovateli služby.

c. V případě, že provozovatel uzná námitky poskytovatele služby i kupujícího v určitém poměru, jsou peníze za mikrojob rozděleny na kredity poskytovatele služby a kupujícího v tomto poměru.

Odstoupení od smlouvy

U reklamace služby na míru je nutné si uvědomit rozsah dodané práce. Pokud byl mikrojob zpracovaný částečně nebo úplně, není možné od smlouvy o dodání služby odstoupit. Taktéž není možné odstoupit od zakoupené služby z důvodů průtahu ze strany kupujícího.

Odstoupit od smlouvy může kterákoliv strana v těchto případech:

  1. pokud dodaný mikrojob neodpovídá popisu nebo má vážné vady tak že jej není možné použít
  2. pokud dodaný mikrojob nebyl doručený
  3. pokud dodaný mikrojob nesplnil zejména u obsahu k okamžitému doručení status „Originální“
  4. pokud prodávající nereaguje, v tom případě je možné ukončit mikrojob tlačítkem storno

Pokud se nejedná o výše uvedené body, administrátor s přihlédnutím na rozsah dodané práce a stav rozhodně poměrem ve prospěch prodávajícího nebo kupujícího.

Poskytovatel služby i kupující se zavazují, že v případě, kdy požádají tržiště o arbitráž, budou následně rozhodnutí této arbitráže plně respektovat.

Reklamační podmínky jsou platné dne 10.1 2019